I mars 1987 togs initiativ till att bilda en förening via upprop i Motala tidning med ordalydelsen ” Var med och starta en förening för bevarande av Motala Verkstad och Verkstadsöns historia” Initiativtagare till uppropet var dåvarande chefredaktör för Motala Tidning Sven Slotter och NBV:s Ingemar Antonsson.

År 2012 fyllde föreningen 25 år och här nedan följer en kavalkad över de gångna 25 åren signerad Bo Lövstedt

Åren 1987-1991

¤ Den första styrelsen, valdes på årsmötet i april 1987, bestod av: Ingemar Antonsson/ordf. Marianne Andersson/sekr. samt ledamöterna Vilgotd Bergström, John Sandberg och Sven Olsson.¤ Varvsbyggnaden togs i anspråk som föreningslokal i början av 1990.

¤ Den 7 oktober 1990 hölls på initiativ av Folkets hus en artistgala i g:a Folkets hus med lokala artister där nettobehållningen skulle gå till Intresseföreningen.

¤ En serie om fem häften om gamla MV togs fram i samarbete med NBV

¤ En studiecirkel med anknytning till MV startades.

¤ Föreningen var med på julmarknaden i g:a Folkets hus.

Åren 1992-1996

¤ Ett guidehäfte togs fram som skulle användas vid sommarens guidningar samt till allmän försäljning.

¤ Under 1992 introducerades en permanent sommarutställning, vilket har sin fortsättning än i dag. 

¤ Föreningen engagerade sig i nedläggningen av daghemmet ”Kamrerbostaden” 

¤ Under 1993-94 genomgick Varvsbyggnaden en omfattande renovering.

¤ Den 12-13 maj 1994 anordnades d s k ”Kanaldagarna” i dockområdet.

¤ Den 23 juli 1994 närvarade representanter från föreningen vid Frejas bärgning vid sjön Fryken i Värmland. Året därpå hade vi en utställning i Varvsbyggnaden om just Freja

¤ Vid årsmötet den 30 mars 1994 valdes Bo Lövstedt till ordförande i stället för Ingemar Antonsson som av hälsoskäl avsagt sig vidare uppdrag. Styrelsen bestod i övrigt av Marianne Andersson/sekr, Vilgodt Bergström/ kassör samt de två nya ledamöterna Ingrid Karlsson och Rolf Gustafsson

¤ Kr. himmelsfärdsdagen 1996 tog vi över klockringningen från Motala Musei- och Hembygdsförening. 

Åren 1997-2001

¤ Framtidsvisionen ”Lokomotiv” visades i Plåtverkstan sommaren 1997 där även vi deltog med en utställningsmonter.

¤ Den igenvuxna platsen bakom Varvsbyggnaden iordningställdes till gräsmatta.

¤ Sommaren 1997 arrangerade vi en utställning i Varvsbyggnaden på temat  ”Motala Verkstad 175 år” .

¤ I maj 1998 flyttades klockstapeln från sin tidigare plats utanför kontoret till nuvarande plats vid inloppet till torrdockan.

¤ I april 1997 firade vi vårt 10-årsjubileum med ett samkväm i gamla Folkets hus.

¤ Under hösten 1998 och våren - 99 startade vi en studiecirkel med avseende på ett nytt millenniumskifte, vilket senare under hösten -99 mynnade ut i en utställning på temat ”Ett 1900-tal”.

¤ Lördagen den 21 augusti 2000 hade Hantverksmarknaden premiär där vi är med som medarrangör. (Marknaden är i dags dato inne på sitt 12:e levnadsår)

¤ Ny ledamot i styrelsen under perioden blev Gun-Britt Hellberg som bytte plats med Rolf Gustafsson som blev suppleant i stället för G-B. I övrigt var styrelsen oförändrad.

Åren 2002-2006

 ¤ Föreningen medverkade i kulturveckan år 2002 som inleddes lördagen den 29 september och avslutades lördagen därpå med en eldstatytävling i kanalen mitt utanför torrdockan.

  ¤ Sommaren 2003 genomgick Varvbyggnaden en större renovering bl. a rödmålades den utvändiga panelen plus att alla fönster målades om.

 ¤ Utställningen med K G Ekbergs intarsiatavlor invigdes lördagen den 4 oktober 2003 av kommunalrådet Johan Andersson.

 ¤ År 2005 hölls de sista guidningarna i vår regi enär intresset från allmänheten dalat och att Turistbyrån börjat egna guidningar i dockområdet.

 ¤ Vid årsmötet 2006 valdes Taylon Skill som ordinarie ledamot i styrelsen istället för Gun- Britt Hellberg som avsagt sig vidare uppdrag p g a sjukdom. I övrigt var styrelsen oförändrad.

 ¤ En kulturnatt hölls den 15 september 2006 vilket vi medverkade i genom att öppna vår nya utställning om Liverpoolsområdet som väckte stort intresse.

Åren 2007-2011

 ¤ Vid årsmötet 2008 valdes Taylon Skill till kassör på 1 år. Ny ledamot i styrelsen blev också Tommy Fredriksson.

 ¤ Vid årsmötet 2009 valdes Lill-Eva Fredriksson som kassör i stället för Taylon Skill. 

 ¤ År 2009 var sista året med vår Lucia i g:a Folkets hus. Då hade vi hållit på att fira Lucia i Folkets hus i över tio år.

 ¤ 1:a kvartalet 2009 började vi med vårt info-blad (IMV-bladet) 

 ¤ Sommaren 2010 öppnade vi vår nya utställning ”Raderna vid Motala Verkstad” 

 ¤ Vår nyhet med julfest för medlemmarna hölls för första gången på Hamnkrogen i stan. Julfesten ersatte vårt tidigare Luciafirande.

¤ Vårt nya häfte ”Verkstadshistorier” började säljas 2010.

¤ Häftet ”Raderna vid Motala Verkstad” kom ut i början av 2011.

¤ Vår nya utställning om scoutrörelsen vid d. s. k ”Lådan” öppnades sommaren 2011 

¤ Nostalgiträffen den 10 juli 2011 blev en succè med över 150 närvarande

¤ Julfesten 2011 hölls lördagen den 3 december på restaurang 59:an i Gamla stan.

¤ År 2011 erhöll föreningen en penninggåva från IOGT-rörelsen. Medlen kom från försäljningen av samlingslokalen "Lådan" på Borensvägen.

 ¤ Nuvarande styrelse består av: Bo Lövstedt/ordf. Marianne Andersson/sekr, Lill- Eva Fredriksson/kassör samt ledamöterna Bengt Lindholm och Tommy Fredriksson.

 ¤ År 2012 är Intresseföreningens 25:e levnadsår till vars ära denna jubileumsskrift ges ut.

                             *************************

Jag avslutar min lilla krönika med en dikt av John Sandberg, en genuin verkstadsbo sprungen ur den gamla arbetarstammen. John har dessutom varit engagerad i vår förening i över 10 år, med bl. a en del styrelseuppdrag.

Ni kan läsa hans levnadshistoria i häfte nr 2 i "Berättelser ur Verkligheten."

 

Loket

År artonhundrasextiotvå, det var ett märkligt år

då rallarna var igång och byggde järnvägsspår.

Så nu så kan man åka tåg, det låter inte klokt

i vagnar som man sitter i och drages ut av lok.

 

Å loken som nu drar det här, dom byggde faktiskt vi

med känslan ut av stolthet i våran industri.

Här fanns det skickligt yrkesfolk, ja kanske lite till

där verkarn,, en kraftfull karl, kallades bonnen Skill

 

Dom kunde allt som fanns av lok det tyckte även vi

när färdigt det på rälsen stod, en produkt med garanti

Men nu är det slut på denna epok, nu finns den inte mer

det våra fäder byggde upp, det läggs nu alltför ofta ner.